Werken

Werken in de onderhoudszone door de omwonenden

Voor het uitvoeren van werken aan waterlopen en werken binnen de erfdienstbaarheidszone van 5 m is een toelating van de waterbeheerder vereist.

Hoe u moet omgaan met deze werken vindt u in een brochure die u kunt vinden op de site van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Waterlopen (Oost-Vlaanderen.be)

Via deze goed uitgewerkte site vindt u misschien de volledige informatie en documentatie.

Ook hier vindt u kaartmateriaal en informatie.
In de atlas die u hier vindt kunt u ook de kaarten van de oude atlassen terugvinden.
Let wel op:
Deze kaarten zijn niet meer geldig na het openbaar onderzoek omtrent de digitale atlas en de goedkeuring van de digitale atlas.

Werken aan een waterloop (oost-vlaanderen.be)

Hierin vindt u de informatie zoals die ook geldt voor de polder.
U kunt hier ook een aanvraagformulier voor werken downloaden, maar stuur het niet langer naar de provincie, maar wel naar de bevoegde polder.

Buitengewone werken

Voor grote buitengewone werken met ingrijpende invloed kan de polder financiëel beroep doen op de Vlaamse Milieumaatschappij, de VMM.

Voor grote onderhoudswerken zoals oeverversteviging aan 2e categoriebeken kan de polder financieëel beroep doen op de provincie.

In het jaar 2024 zijn oeververstevigingwerken gepland aan: 

  • De OS147, ter hoogte van de Mouterijstraat in Kalken
  • De OS041, ter hoogte van het wandelpad aan Kalkenvaart
  • De OS142, ter hoogte van de Krimineelstraat in Kalken 

De werken aan de OS147 en de OS041 worden uitgevoerd in de loop van de  maand februari en maart. De werken aan de OS142 worden later op het jaar uitgevoerd. 

 

Gewone onderhoudswerken

De polder is gelegen in de binnenbocht van de Schelde. Dit is voor een groot deel zeer laag gelegen gebied dat bij hoogtij grotendeels beneden het peil van de Schelde komt te liggen. 
De vlakke ligging, het kleine verval en de sterke begroeiing zorgen in deze gebieden voor een moeilijke afvoer.

Ook het niet naleven van de regelgeving in de 5 meterzone bemoeilijken het onderhoud. De onderhoudsbeurt bestaat meestal uit maaien met een maaikorf waarbij het maaisel in de 5-meterzone wordt neergelegd.
Voor dat neerleggen van die maaispecie is geen vergoeding voorzien. 

Ook kunnen binnen de gewone onderhoudswerken oeverversterkingswerken uitgevoerd worden.
Hoe de omwonenden moeten omgaan met die 5-m zone wordt weergegeven in de brochures van de Provincie Oost-Vlaanderen.