Over Polder van Belham

Over Polder van Belham

Wie of wat is Polder van Belham?

PvB is een lokaal openbaar bestuur onder de vleugels van de Vlaamse en provinciale overheid.

Kerntaak? 

De instandhouding van het regenwaterhuishoudsysteem.
Ze behoedt gebieden voor overstromingen en, omgekeerd ook tegen verdroging.
Het werkingsgebied, dat 5100 ha groot is, dekt het overgrote deel van de gemeente Laarne, het deel van de gemeente Wetteren ten noorden van de Schelde, de deelgemeente Heusden, delen van Overmere en Uitbergen, een deeltje van Wichelen, van Lokeren en Lochristi
Op het kaartmateriaal kunt u de juiste omschrijving vinden.

Vroeger betekende kwantitatieve afvoer alleen de afvoer van het overtollig oppervlaktewater. 
Omwille van de lokale gedetailleerde terreinkennis was en is het lokale beheer met lokale bestuursleden, verkozen uit interne belanghebbenden noodzakelijk. 
Met de huidige natuurwetgeving, klimaatwijziging, verdroging, ook door digitalisering komen er nieuwe inzichten. 
Nu is dat kwantitatieve eerder een evenwicht tussen afvoer en buffering en ook natuur. 
Het water wordt zoveel als redelijk ter plaatse gehouden en gebufferd en indien noodzakelijk afgevoerd. 
Daarbij wordt de lokale infiltratie beoogd voor aanvulling van de grondwatertafel, de lokale beleving van het water, bredere afvoerkanalen voor meer buffering, voor meer aangepaste onderhoudstechnieken, en controle. 

Alle ingelanden (eigenaars van bebouwde/niet-bebouwde gronden) betalen jaarlijks een belasting van 22€/ha met een minimum van 11€. Ook de gemeenten en de provincie betalen daarin jaarlijks een belangrijk deel. Voor de grotere werken moeten wij beroep doen op de VMM. 
Wij proberen u op deze site verder wegwijs te maken in de werking van de polder. 

Naast de polderwaterlopen bestaan er nog veel grachten, beken en sloten die niet door de polder worden onderhouden.
Een groot deel hiervan zijn straatgrachten of scheidingsgrachten (privégrachten) tussen eigendommen.
Het onderhoud hiervan is voor de eigenaars/gebruiker, de gemeente, de provincie of de VMM.

Het is niet omdat u polderbelasting betaalt, 7324 personen betalen niet meer dan die 11 €, dat de polder die gracht aan uw eigendom moet onderhouden.

PvB onderhoudt jaarlijks zo’n 160km beken, sloten en grachten, netjes ingedeeld in categorieën volgens belangrijkheid.

Het is verplicht om een erfdienstbaarheidszone van 5 meter langs elke kant van de waterloop vrij te houden voor onderhoud.
Alle omwonenden moeten doorgang verlenen aan de onderhoudsmachines.
De ruimingsspecie mag in deze 5 meter zone worden gedropt.